مقررات و شرایط عمومی

کلیه خدمات مجموعه ممبر آباد مشمول مقررات و شرایط زیر می باشند